چگونگی کسب مجوز آرایشگاه

  دریافت جواز کسب 

گام اول :تقاضای کتبی خواهان جواز کسب

ثبت تقاضا وتحویل رسید به خواهان

کنترل وبررسی محل آرایشگاه ،توسط کمیسیون بازرسی اتحادیه وتحویل گزارش

بررسی تقاضای خواهان جواز کسب در جلسه هیئت مدیره وتحویل پاسخ کتبی به ایشان

گام دوم : تحویل یکی از مدارک زیر جهت انتخاب چگونگی وضعیت ملکی در آرایشگاه که حاوی :

۱) سند مالکیت بنام خواهان

۲) اجاره نامه رسمی بنام خواهان

۳) اجاره نامه عادی با تعهد محضری بنام خواهان

۳) مبایعنامه بنام خواهان

۴) رسید پرداخت اجاره بهای معتبر

۵) تحویل سوابق کاربری تجاری یا کارگاهی یا اداری محل آرایشگاه

۶) تحویل یکی از مدارک زیر برای تعیین وضعیت نظام وظیفه آقایان  جهت دریافت جواز کسب که حاوی :

الف) مدرک پایان خدمت

ب) مدرک اشتغال به تحصیل

ج) مدرک معافیت دائم

د) مدرک معتبر مبنی بر داشتن معافیت پزشکی از حوزه نظام وظیفه

ت) دفترچه آماده به خدمت  بدون مهر غیبت در مدت اعتبارآن

گام سوم : تحویل مدارک زیر:

کپی تمام صفحات شناسنامه

کپی کارت ملی

کپی مدرک تحصیلی

۱۲ قطعه عکس پرسنلی ۴×۳

فیش واریز مبلغ حداقل ۱,۲۰۰,۰۰۰ریال حق عضویت اتحادیه برای سال اول

فیش واریزی به حساب ۲۱۷۳۳۰۰۸ خزانه کشور

گام چهارم : استعلام از ادارات ذیربط وارائه مدارک حاوی :

۱) مدرک مرکز بهداشت شهرستان مربوطه وارائه معاینه کارت پزشکی فردی شامل مواد خوردنی،آشامیدنی،بهداشتی وآرایشی

۲)مدرک نداشتن اعتیاد به مواد مخدر

۳) مدرک نداشتن سوء پیشینه کیفری

۴)موافقت اداره نظارت برای اماکن نیروی انتظامی

۵) مدرک گذراندن  دوره آموزش (حداقل ۱۰ساعت)ازموسسه آموزشی معتبر (مورد تایید کمیسیون نظارت شهرستان مربوطه)

۶)تحویل هرگونه مدرک مبنی بر تشکیل پرونده یا تحویل هریک از اوراق پرداخت مالیاتی

۷ )گواهینامه مهارت فنی جهت مشاغل درج شده درآیین نامه تبصره زیرماده ۱۳قانون

۸)اختصاص کد شناسه ده رقمی(ملت کارت) وپیوست آن به جواز کسب

۹) اختصاص کدبرچسب شناسه منفی مطابق با کدده رقمی

گام پنجم :بررسی پرونده توسط رئیس ودر غیاب نایب رییس اتحادیه

گام ششم :ارائه جواز کسب به متقاضی

 

 

 

 

ثبت نظر

پنج × چهار =